Sách hướng dẫn các Vùng Chim Quan trọng ở Việt Nam

CÁC KHU VỰC BẢO TỒN TRỌNG YẾU

Danh mục các khu vực chim quan trọng ở Việt Nam là một đóng góp cho quy hoạch bảo tồn ở Việt Nam trong thế kỷ 21. Thư mục sử dụng các loài chim làm chỉ số để xác định một tập hợp các địa điểm quan trọng quốc tế để bảo tồn đa dạng sinh học. Chim được sử dụng vì chúng là trọng tâm bảo tồn quan trọng theo cách riêng của chúng và vì chúng được chứng minh là chỉ số hiệu quả của đa dạng sinh học trong các nhóm phân loại khác, đặc biệt là khi được sử dụng để xác định mạng lưới các vị trí ưu tiên để bảo tồn.

Mục đích của thư mục là trình bày thông tin về một tập hợp các địa điểm quan trọng quốc tế để bảo tồn các loài chim và đa dạng sinh học ở Việt Nam. Mục tiêu của thư mục là:
Trình bày dữ liệu trên các trang web quan trọng quốc tế để bảo tồn các loài chim và đa dạng sinh học khác trong một định dạng chuẩn và rõ ràng.
Hỗ trợ Việt Nam đáp ứng các nghĩa vụ của mình theo Công ước về Đa dạng sinh học và Công ước về các vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế, trong trường hợp đầu tiên, xác định các vị trí ứng cử viên để đưa vào hệ thống đại diện của các khu vực được bảo vệ và, trong trường hợp thứ hai, xác định các vị trí ứng cử viên cho đề cử là trang web Ramsar.

Nội dung
12
+84-24-62781380
Gọi ngay
SMS
Liên hệ